Chinese artists by Michel Nau - Wei Bi

 
 

 

 
 

 

 
 

Wei Bi

 
 

魏壁

 
  under construction  
 

©  Wei Bi

 
biography  
works  
exhibitions  
links  
publications  
 
 

 

 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Danièle Sicard

 

 


 
 

©  Wei Bi

 
 
 
 
     
   


Solo exhibitions  
selection

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

     

 

     
       

©  Wei Bi

       
       

 

 


Collective exhibitions
slection

 

 

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 


 

 

©  Wei Bi

 
 
 
 

   

Wei Bi

www.weibi.info

   


   
   

©  Wei Bi

   
   


       

©  Wei Bi

 

Mengxi 2

Bessard

 

Wei Bi

2014

 

500 copies

 
 

isbn  979 109140622 2

 
     
     
     
     
       
       
       
       
       

©  Wei Bi

       
       

©  Wei Bi

       


 
 

Contact  All rights reserved ©  chinesenewart  Paris   Mentions légales